REGULAMIN

WŁAŚCICIELEM I ADMINISTRATOREM SKLEPU JEST FIRMA:

DANIEL HAJDUK
ul. Świeradowska 47,
02-662
Kontakt tel: 518 105 165
e-mail: biuro@voeko.pl
Działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
REGON – 383424890, NIP – 5272894209.
Numer rachunku bankowego: 70114020040000370278919350

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod domeną: www.voeko.pl.
Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 15.07.2016 , Dz.U. 2016.1030).
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. DEFINICJE.

1. SKLEP INTERNETOWY umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dla umów zawieranych do dnia 24.12.2014) oraz w ustawie z dnia 30 moja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 30.03.2017,Dz.U. 2017.683) dalej „u. pr. kons”.

2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Firma : Daniel Hajduk, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, adres poczty elektronicznej: biuro@voeko.pl, numer telefonu: (+48) 518 105 165. – umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.voeko.pl

3. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług SKLEPU INTERNETOWEGO.

4. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, która jest KONSUMENTEM.

5. KONSULTANT– osoba zajmująca się obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO z upoważnienia Usługodawcy, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerami telefonu: (+48) 518 105 165.

6. PRODUKT – towar oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.

7. REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.

9. STRONA UMOWY – SPRZEDAWCA, KUPUJĄCY, KONSUMENT, USŁUGODAWCA.

10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).

11. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze SKLEPEM INTERNETOWYM.

12. GRUPA Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.

B. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG – sprzedaż skoncentrowany przede wszystkim na Produktach recyklingowych, ekologicznych, biodegradowalnych. Produkty wytworzone za pomocą ekologicznych metod produkcji z poszanowaniem środowiska naturalnego, Produkty z materiałów ekologicznych (np. bawełna ekologiczna) oraz Produkty z materiałów łatwo poddających się recyklingowi. Asortyment zakłada najszerszą ofertę marek recyklingowych obecnych na rynku polskim a ponadto ofertę marek recyklingowych z całego świata. 


2. SPRZEDAWCA – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SKLEPU INTERNETOWEGO usługi:
utworzenie i administrowanie konta klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM;
przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM;
przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter”;
świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;
umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu
Konta Klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM jest zawierana na czas nieoznaczony;
umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia; usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony.

3. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę oświadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres USŁUGODAWCY – w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

4. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

5. KUPUJĄCY – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

6. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.

7. Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną lub poprzez Stronę Internetową.

8. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) (dalej „k.c.”).

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459)  – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


C. ZAMÓWIENIA. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne .

2. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa) , adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.

4. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY może sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailową.

5. W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, KUPUJĄCY drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.

6. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

7. Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 u Konsultanta jednakże wymagają one potwierdzenia drogą elektroniczną.

8. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza potwierdzenie zawarcie Umowy Sprzedaży i skutkuje zawarciem umowy pomiędzy SPRZEDAWCĄ i KUPUJĄCYM.

9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, SPRZEDAWCA odstąpi od realizacji zamówienia. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik SKLEPU skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych SKLEPU.

10. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez Sprzedawcę następuje :
a) Po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze.
b) Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę

11. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt. 10. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

12. Przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jako właściciel następuje z chwilą wydania towaru klientowi przez przewoźnika.


D. CENY.

1. Podane w ofercie SKLEPU ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy – jeżeli obowiązuje dla danego produktu, oraz opłaty celne).

2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy.

3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór. Jeżeli koszt dostawy w momencie składania zamówienia jest niemożliwy do ustalenia, to KUPUJĄCY informowany jest o obowiązku uiszczenia takich opłat.

4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.
6. Kupujący może otrzymać rabat w wysokości 5% na zakupy w Sklepie, w zamian za zapisanie się do newslettera poprzez dokonanie zgłoszenia na adres info@voeko.pl. Kod rabatowy przyznawany jest wyłącznie jeden raz i może zostać wykorzystany jednorazowo poprzez wprowadzenie podczas składania zamówienia w polu KOD RABATOWY.

E. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Przelew bankowy  – dokonanie zapłaty przelewem bankowym na konto firmowe Sprzedawcy;

b. Płatność on-line (przelew natychmiastowy). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Tpay;

c. Płatność kartą płatniczą. Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartami płatniczymi jest Tpay.

 

Logo Tpay

F. WYSYŁKA TOWARU

1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich oraz InPost i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zmówienia.

2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce „CZAS I KOSZTY DOSTAWY” na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

3. Koszty dostawy ponosi KUPUJĄCY chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

4. Zakupione produkty wysyłamy firmami kurierskimi InPost oraz Paczomaty InPost. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Konsultantem.

5. Wszystkie produkty dostępne na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

G. REKLAMACJE, ZWROTY towaru w stosunkach z klientami nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.

2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

3. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.
Adres do zwrotu produktów:
DANIEL HAJDUK
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
– z dopiskiem: „ZWROT”

H. REKLAMACJE przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

1. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego Produktu/Towaru na zasadach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także GWARANCJĄ uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY za niezgodność PRODUKTU z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

4. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z gotowego wzorca protokołu reklamacyjnego. SPRZEDAWCA prosi o wypełnienia go czytelnie, lub jeśli to niemożliwe opisania w sposób podobny do protokołu reklamacji żądań na czystej kartce A4.

5. W porozumieniu ze SPRZEDAWCĄ – jeżeli jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności reklamowanego PRODUKTU z umową należy go dostarczyć na adres SPRZEDAWCY. Do przesyłki proszę dołączyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny oraz dowód zakupu (może być to: ksero rachunku, faktury VAT lub potwierdzenie zapłaty).
DANIEL HAJDUK
ul. Świeradowska 47 02-662 Warszawa
e-mail: biuro@voeko.pl

6. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

7. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, KONSUMENT może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

8. Jeżeli KONSUMENT, z przyczyn określonych powyżej w ust. 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli SPRZEDAJĄCY nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KONSUMENTA na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez SPRZEDAWCĘ do reklamacji KONSUMENTA niezbędne będzie dostarczenie Produktu do SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA skontaktuje się z KONSUMENTEM w celu ustalenia dalszej procedury telefonicznie lub mailowo.

10. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

I. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017 poz. 1063 z dnia 2017.05.31), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez SPRZEDAWCĘ, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich . Informacja na temat zasad i trybu postępowania prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod  numerem infolinii konsumenckiej 801-440-220 (cennik połączenia zgody z operatorem) natomiast pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl porad udziela Konsumenckie Centrum E-porad prowadzone przez Stowarzyszenie dla Powiatu z siedzibą w Środzie Śląskiej.

2.4. Klient może skorzystać również z bezpłatnej porady w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy oferowanej przez portal ObslugaReklamacji.pl pod adresem email kontakt@obslugareklamacji.pl.

2.5. Klient może skorzystać z pomocy Internetowego rozstrzygania sporów dostepnego pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Kontakt: kontakt.adr@uokik.gov.p

J. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

2. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są
Udostępniane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – administratorowi systemu płatności.

3. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: DANIEL HAJDUK, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, zwana dalej Administratorem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celach związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego Administratora tj. w celu zawarcia i realizacji umowy kupna/sprzedaży z Administratorem.

5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych Klientów w w/w. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji w/w celów.

6. Dane osobowe Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera ze sklepu internetowego Administratora, będą przetwarzane w celu realizacji wysyłki tego newslettera i celach otrzymywania ofert handlowych Administratora na podany przez Klienta adres e-mail.. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych klientów korzystających z newslettera jest ich dobrowolna zgoda czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji ww. celów. Wyrażoną zgodę Klient może w każdej chwili wycofać.
.
7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub wysyłki newslettera.

8. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:
nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta; w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer
posesji, numer lokalu);
adres e-mail Użytkownika;
numer telefonu kontaktowego;
aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona transmisja danych.

9. Za wcześniejszą jawną zgodą Klienta jego dane są przekazywane do Grupa Allegro Sp. z o.o. adres. ul. Grunwaldzka 182,60-166 Poznań, NIP: 527-25-25-995 w przypadku sprzedaży poprzez serwis Allegro oraz w celu pozyskania opinii od klientów poprzez system Opineo.pl należące do Grupy Allegro.pl oraz zrealizowanie płatności on-line System płatności Tpay.

10. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. Dane Klienta pozyskane na podstawie jego zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

11. Klient ma prawo do:
•dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Klient, który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

ZAŁĄCZNIK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat [w tym miejscu należy podać dane Sprzedawcy]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
będący osobą fizyczną i 

K. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego

2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459);

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030);

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017 poz. 776 z dnia 2017.04.13);

7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z dnia 5.05.2017 r.),

8. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

9. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

10. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

11. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

12. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017 poz. 776 z dnia 2017.04.13).

13. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 2017 poz. 880 z dnia 5.05.2017 r.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).